chapter one, paragraph by paragraph, much more interesting than the ‘news’

מבוא

[1] מציאות הרע ועוצם כותו במהלך החיים הטרידו תמיד את המחשבה האנושית, וביחוד את המחשבה הדתית. ההכרה הדתית, המבוססת על האמונה במציאותו של כוה עליון, טוב ושלם בתח כלית. נתונה במבוכה לגוכח פעולת הרע בעולם. הסותרת ומבטלת לכאורה את שלטונו המוחלט של החוה. האלהי הטוב, קשה לה ליחס את הוית הרע למקור האלהי, כי יש בזה משום פגם בשלימותה של האלהות המחייבת העדר כל חסרון, בעוד שהרע הוא חסרון וגריעות ביסודו.

הכעיה נסטעפה בעיקר לשני ראשים: (א) השאלה המיטפיסית-אונטולוגית של התחולות הרא, מקורו ויסודות קיומו; (ב) השאלה האנטרופולוגית של הפגעים בחיי האדמ. כאן תפס הצד המוסרי, כלומד אי-הצדק שבחיים, את את המקום המרכזי, מכיון שבו היה בולט ביותר הנגוד לטובו המוחלט של אלהים (1). שאלה זו נוסחה ביהידות בנסוח המפורסם: “צדיק ורע לו רשע וטוב לו” (ברכות ז’ ע”א).

Introduction

[1] The existence of evil and כותו during life have always bothered the human mind, especially the religious thought. Recognition of religious, based on the belief around the power of the highest, goodness and peace before death. Given the embarrassment לגוכח an act of evil in the world. Contradicts and cancels the alleged reign of experience. The divine is best, it’s hard for it to be treated with the הוית bad source of the divine, because it has because a flaw in the perfection of the concept of God requires the absence of any imperfection, in that evil is the imperfection of a lack, basically.

The question branches out mostly two heads: (A) The metaphysical-ontological question of the inception of evil, its origin and existence; (b) The anthropological question, of misfortune in the life of man. Here caught the moral side, that is to say injustice in life, the central place, because where was the most prominent contradiction of the goodness of the Lord (1). This question is a formula ביהידות in wording famous: “the righteous man can do either evil to the evildoer or good to him.” (Berakhot, 7, ע”א).

any hebrew speakers wanna launch a critique of this, they’re very welcome

Even Eitan888. You’re all equally supercilious sounding, and in fact, if one of you were to sound less supercilious than the rest (as the one called Walter Benjamin used to do), then that should be a danger sign, because the only reason anyone on this planet (especially Jews) is ever nice to you, is that they mean to screw ya. The one called David Solomon now says his translation is already at the printers, so I needn’t bother with this. I don’t believe him, after 20 years of non-action with the translation rights – RB

הקדמה

קבלת הארי, השיטה המסועפת ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר בתולדות הקבלה, לא זכתה עד עתה לחקירה רצינית וממצה. מחקרי – כפי ששמו מעיד עליו – אינו אלא התחלה צנועה בכיוון זה. הצטמצמתי בהארתו והבהרתו של אהד היסודות בבנין הגדול של הארי. תפסתי את המועתט, אבל במועט זה השתדלתי להקיף את הנושא מכל צדדיו, לברר וללבנ על-פי המקורות הראשוניים את כל סבכי הרעיונות והמגמות הפועלים בעולם, המחשבה של הארי ותלמידיו בסוגיא הנידונה. בחרתי בדרך הצמצומ והמיצוי במקום שיטת התיאור הכללי-סתמי, שמחברי המאמרים המעטים על קבלה עמוקה ומסובכת זו נקטו בה. (יוצא מן הכלל הוא הפרק המפורט על קבלת הארי בספרו האנגלי של ג שלום, שהופיע בהוצאת שוקן.)

בפתח דברי רוצה אני להעיר הערות מספר בקשר למבחר המקורות שהשתמשתי בהם. הארי עצמו, כידוע, העלה מעט מזעיר מתורתו על הגייר ורובה ככולה נמסרה לנו רק בהרצאת תלמידיו, ביחור בכחביו המרובים של ר חיים ויטאל. בין כתבי ויטאל ב מצאים ספרי-יסוד אחרים, המוסרים את התורה העיונית של הארי במבנה שיטתי לפי סדר החנינים. ספרים אלה שמשו מינה ויתד לעבודתי בחוצאות דלקמן: עץ חיים (ירושלים תר”ע): שער ההקדמות (ירושלןם תרס”ט): מבוא שערים (קראקא תרמ”ג). לשם השלמה והרחבת הבסיס בנקודות חשובות השתמשתי גם הספרים אחרים, שמצאתי בהם חומר רב למחקרי: שער מאמרי רשבי (ירושלים תרנ”ח) שער הפסוקים (ירושלים תרע”ב): שער המצות (ירושלים תרס”ה): שער הכונות (ירושלים תרס”ב): שער הגלגולים (ירושלים תרז”ג): שערי קדושה (ירושלים תרס”ז): ספר הלקוטים (ירושלים תרע”ג). בכל הספרים הג”ל נמצאים מאמרים רבים החוזרים ונשנים במקומות שונים כצורתם או בשינוי לשון. במקרים כאלה הסתפקתי לרוב בהבאת מקור אחד, ורק אם ראיתי תועלת בדבר ציינתי גם את המקום המקביל.

שנים מסוג ספרי-היסוד – ס’ אוצרות חיים יס’ אכם ישר – לא בא זכרם במראי המקומות, כי תוך עבודתי הוברר לי ששניהם הוכנסו כמוט השלימות לתוך ס’ עצ חיים ע”י המסדר ר מאור פארוש. שאלת היחס בין הספרים האלה מעונה עור הידור יסודי. גם ספר אחד מסוג זה – ס’ ארבע מאות שקל כסף המןוחס לרח”ו – נפחד מקומו, כי אמיתותו מפוקפקת מאד ובלי ספר חלו בו ידים. נוסף לכך גם מבחינת התוכן אין בו חידוש חשוב. מאידך השתמשתי הרבה בדרוש חפצי בה שנדפט על שם רח”ו (בראש ס’ שמחת כחן לר’ מסעוד הכהן אלחדאד, ירושלים תרפ”א) ואינו משלו. בשפר קטן זה, שמחברו האמיתי הוא ר’ יוסף אבן-טבול, תלמיד האר”י ומתחרה לרח”ו בסידור משנת רבס, נמסרת בקיצור כל תורת האלהות של האר”י. (שאלת הספר ומחברו נחכרה במפורט במאמרו של ג שלום: “שטר ההתקשרות של תלמידי האר”י, “ציון” שנה ה’ שפר ב’, ע’ 149-160.) הרצאת אבן-טבול שונה הענינים חשובים מחרצת רח”ו. והיא המקור העיקרי לבקורת המסורת הלוריאנית.

שונה המצב לגבי הכטבים מכני חונו של ר ישראל סרוג, שאף הם נדפסו החלקים על שם רח”ו או האר”י עצמו (למשל ס’ לימודי אצילות, לבוב תר”י; ס’ מעין החכמה, קארעץ מקמי”ד). המאמרו של ג שלומ: “ישראל סרוג – תלמיד האר”י ?”) צןון שנה ה’ שפר ג’-ד”) הוכח בבירור, שסרוג לא היה מעולם תלמיד האר”י . בבית-מדרשו של ר”י סרוג מופיעה קבלת האר”י בהרבה שינויים ותוספות. ובירור השינויים האלה טחסם לתורה המקונית טעונים חכירה מיוחדת. לפיכך דלגתי על כל הכחבים האלה, שאינם ענין לקביעת המסורת האמיתית.

בקשר לזה עלי ליחד את הדיבור על ספר הלקוטים, שמניתי אותו הין כתבי רח”ו האמיתיים. ספר זה שונה מן השאר, כי הוא לקט מאוחד והוכנסו בן גם מאמרים שאינם מויטאל. דבר זה היה יודע למקובלים עצמם, כפי שכותב בעל ה”הגהות והידושים” בהקדמתו להוצאה הג”ל: “והנה ספר הליקוטים לקט אותו הרב עיר וקדיש המפורסם בישראל ר’ מאיר פאפירוש ז”ל מדרושי רבינו האר”י ולה”ה האמתיים, ודרך אגב הביא מהדרושים אשר חידש ודרש הוא עצמו… זכן מצא הרבה דרושים לאהד מתלמידי רבינו האר”י זלה”ה, גם מצא הרבה דרושים מכתיבה אשכנזית ולכולם קרא אותם בשמ ספר הליקוטים.” תקנם של מאמרים אחרים מעיד, שהמלקט הכיס לספר גם מחידושיו של ר”י סרוג. אעפי”כ לא נימנעתי מלהשתמש בו, כי רובו הגדול שייך לרח”ו והוא מכיל חומר חשוב ומענין דוקא בנוגע לבעית הרע. לגבי מאמרים שהבאתי ונראו מפוקפקים בעיני ציינתי את ספקותי.

ואחרון אחרון: חובה נעימה לי להביע כאן את תודתי והוקרתי למורי ורבי פרופ’ גראש שלום. שהכניסני לפרדס הקבלה והדריכני העצותיו ו הערותיו בעבודתי זו, שנכתבה לכתחילה כעבודת-סיום באוניברסיטה העברית בירושלים.

ראשי תיבות

אין זה מפטח כולל. ראשי תיבות מצויים, כנון ער”ז ת”ת וכדומה לא צוינו. הוכאו בעיקר ראשי התיבות המיוחדים לספרות הקבלה.

א”א ….. אריך אנפין
אב”א …. אחור באחור
אבי”ע …. אצילות בריאה יצירה עשיה
אדה”ר … אדם הראשון
או”א …. אבא ואמא
או”מ …. אור מקוף
או”פ …. אור פנימי
אח”פ … ארון חוטס פה
א”ס …. אין סוף
א”ק …. אדם קדמון
ב”ח …. בעל חיים
בי”ע …. בריאה יצירה עשיה
ג”ע ….. גן עדן
ג”ר ….. שלש ראשונות
ג”ת ….. שלש תחתונות
דצח”ם .. דומם צומח חי מדבר
ה”ג ….. חמש גבורות
הי”ם …. הוד יסוד מלכות
ו”ק ….. ששה קצוות
ז”א ….. זעיר אנפין
זו”נ ….. זעיר ונוקביה
ז”ס ….. זה סוד
ז”ת ….. שבע תחתונות
חב”ד …. חכמה בינה דעת
ח”ג ….. חסד גבורה
חג”ת …. חסד גבורה תפארת
חו”ב …. חכמה ובינה
טו”ר …. טוב ורע
ט”ס ….. תשע ספירות
יחר”ן …. יחידה חיה רוח נשמה
י”ס …… עשר ספירות
יצה”ט …. יצר הטוב
יצה”ר …. יצר הרע
לע”ל …. לותיד לבוא
ל”ת ….. לא תעשה
מבו”ש … מי מבוא שעריפ
מ”ד ….. מיין דוכרין
מ”ן …… מיין נוקבין
מ”ע ….. מצות עשה
נ”א …… נפילת אפים
נ”ה …… נצח הוד
נה”י …… נצח הוד יסוד
נר”ן …… נפש רוה נשמה
נרנח”י …. נפש רוח נשמה חיה יחידה
ס”ד …… ספרא דצניעותא
ס(ט)”א … סטרא אחרא
ס”מ …… סמאל
עה”ד ….. עצ הדעת
ע”ח …… ס’ עצ חיים
ע”ק …… עתיקא קדישא
פב”פ…… פנים בפנים
רה”י ….. רשות היחיד
רה”ר …. רשון הרבים
רח”ו ….. ר חיים ויטאל
רמח”ל … ר משה חיים לוצאטו
רמ”ק …. ר משה קורדבירו
ש”א(ב) .. שור א, שור ב וכיוצא בהם
שה”ק …. ס’ שער ההקדמות
שמ”ר …. ס’ שער מאמרי רשב”י
שעה”ג …. ס’ שער הגלגולים
שעה”מ …. ס’ שער המצות
שעה”פ …. ס’ שער הפסוקים
שע”ק ….. ס’ שערי קדושה
מח”ר ….. תנחומא רבא
ת”ת …… תפארת

YANDEX TRANSLATE

Introduction

The Kabbalah of the Ari, the method המסועפת and the greatest influence in the history of the Kabbalah, has not until now been the object of serious and thorough investigation. This research, as its name indicates, is but a modest beginning in this direction. I’ve been reduced בהארתו והבהרתו of root elements in the large building of the Ari. I got the המועתט, but for less that I tried to surround the subject on all sides, to find out וללבנ according to sources, all the initial Warbler (סבכי) ideas and trends operating in the world, the thought of the Ari and his disciples on this matter in question. I took the road הצמצומ והמיצוי method instead of the general description-summary, which the authors of the few articles on the Kabbalah deep and complicated that resorted to it. (The exception is the chapter that is listed on the Kabbalah of the Ari in the English book of G Scholem, published by editions Shocken.)

Opening my remarks, I want to make a number of comments about the assortment of sources that I used. The Ari himself, as we know, hardly wrote anything, and his teaching as a whole was given to us only in his disciples, most specifically in multiple volumes by R Chaim Vital (the ‘gates’, below. The annotations in brackets are probably shelf-marks from the HUJI manuscript library – RB). Between the writings of R Chaim Vital in here books other fundamental, the commit the theoretical law of the Ari in the structure systematically in order in parking lots. These books were used מינה and my work from outside following tree of life (Jerusalem תר”ע): the preliminaries (Jerusalem תרס”ט): introduction to gateways (קראקא תרמ”ג). For completion and expansion of the base on the important points I have also used other books, which I found after long studies: Sefer Shaar Mamrei Rashbi (Jerusalem תרנ”ח): Sefer Shaar ha-Pesukim (Jerusalem תרע”ב): Sefer Shaar ha-Matzot (Jerusalem תרס”ה): Sefer Shaar ha-Kunot (Jerusalem תרסיב): Sefer Shaar ha-Gilgulim (Jerusalem תרז”ג): Sefer Shaarei Qadusha (Jerusalem תרס”ז): Sefer ha-Liqutim (Jerusalem תרע”ג). In addition to the books, there are many articles repeated in different places and forms, or in different languages. In such cases I often bring just one source, and only if I’ve seen something useful somewhere else will I mention the place corresponding.

Years’ kind of fundamental books are school treasures life is’ אכם straight, not coming memory in reference places, because in my work ascertained to me that they both were introduced into the school’s life by the order R Meir Papirash. Question of the ratio of these books martyr leather compilation thorough. Also one book of this type costs 400 shekels of money attributable to and from the place, because reality very questionable and a book caught in the hands. Additionally, also in terms of content there is no important innovation. On the other hand I’ve used a lot of essential texts deriving from Simchat Cohen and Massoud ha-Cohen al-Hadad, (Jerusalem תרפ”א) which I do not own. A small volume of great importance is by R Joseph Ibn-Tabul, student of the Ari, “The arrangement from רבס, a short discourse on the concept of God’s light.” (The question of the book and its author are discussed in detail in an article by G Scholem: “The deed of agreement of students of the Ari”, in ‘Zion’, year 5, vol 2, 70, 149-160.) Ibn-Tabul in different things are important from secret sources. His work is the main source of criticism of the Lurianic tradition.

Different extracts from the works of Israel Sarug are printed with the works of the Ari or by themselves (e.g. school studies, advanced studies, לבוב תר”י, a kind of wisdom, קארעץ מקמי”ד), are discussed in “Israel Sarug – student of the Ari?”, Zion, year 5 book 3-4, has been shown clearly, Sarug was never a student of the Ari. The synagogue of R Sarug performed the kabbalah of the Ari with a lot of changes and additions. And clarification of these changes requires loading a lot of special additions onto the basic vehicle of the Ari’s teaching. Thus delegations of all the stars are not a matter for determining the real tradition.

About books I studied at school ha-Liqutim, I mentioned him. This book is different from the rest, because it further consolidated and put into a son. also articles that are not מויטאל. It was know cool people themselves, as he writes of the “glosses and kiddushim” in his introduction to the “To: “and here’s a book Liqutim collection of the same herb city and kiddush famous in Israel, R Meir Papirash to by means of derash G-R “and” the real, and by the way brought the Want ads which resumed and demanded that he himself זכן found much needed with three children of G-R” by her husband, also found a lot of required writing Ashkenazi and they all read them for school.” Likutim and other articles indicate that, שהמלקט pocket book too with kiddushim of Ibn Tabul. I didn’t rerain from using it, because the vast majority of belong to” and and contains important material I wonder actually about the problem of evil. About articles I brought quite questionable in my eyes, did I mention the ספקותי.

And last: my very pleasant duty to express here my gratitude to my esteemed teachers and especially Professor Gershom Scholem with thanks for their gracious reception and comments on this work, written originally as my Ph D thesis at the Hebrew University in Jerusalem.

Acronyms

This is not an all-inclusive key. Initials boxes are, כנון ער”ז ת”ת, etc. is not specified. הוכאו mostly initials special literature kabbalah.

A”A ….. Arik Anpin
AB”A …. Achur ve-achur
ABI”O…. Atzilut Briah Yetzirah Assiah
ADH”R … Adam ha-rishon
AB”A …. Aba & Ima
AO”M …. Aor Miquph
AO”P …. Aor Pnimah
ACh”Ph .. Aron Chutz Peh
A”S ….. Ain Soph
A”Q ….. Adam Qadmon
B”CH …. Baal Chaim
BY”O …. Briah Yetsirah Assiah
G”O ….. Gan Eden
G”R ….. Shalosh Rishonot
G”Th …. Shalosh Tachatunot
DTzChM .. Dumim Tzumach Hai Midavar
H”G ….. Hamesh Gevurot
HY”M …. Hod Yesod Malkuth
V”Q ….. Shesha Qatsuvot
Z”A ….. Zeir Anpin
ZY”N …. Zeir & Nuqbah
Z”S…… Zeh Sod
Z”Th …. Sheva Tachatunot
ChB”D…. Chokmah Binah Daath
Ch”G …. Chesed Gevurah
ChG”Th .. Chesed Gevurah Tiferet
ChV”B … Chokhmah ve-Binah
TV”R….. Tov ve-Ra
T”S ….. Tesha Sefirot
YChR”N .. Yechidah Chaiah Ruah Neshamah
Y”S ….. Esser Sefirot
YTzH”T .. Yotser ha-Tov
YTzH”R .. Yotser ha-Ra
LO”L …. Lutzid la-Bo
LO”Th … Lo Taaseh
MBV”Sh .. Mi Mivo Sarig?
M”D ….. Maim Dukron
M”N ….. Maim Nuqbin
M”O ….. Mitzot Aaseh
N”A ….. Nefilot Afin
N”H ….. Netzach Hod
NH”Y …. Netzach Hod Yesod
NR”N …. Nefesh Ruah Neshamah
NRNCh”Y . Nefesh Ruah Neshamah Chaiah Yechidah
S”D ….. Sifra Dtznioutha
S(T)”A .. Sitra Achra
S”M ….. Samael
OH”D …. Otz ha-Daath
O”Ch …. Sefer Otz Chaim
O”Q ….. Atiqa Qadisha
MB”P …. Maim be-Pnim
PV”P….. Panim ve-Panim
RH”Y….. Rishon ha-Yihid
RH”R …. Rishon ha-Rabim
RCh”V … R Chaim Vital
RMCh”L… R Moshe Chaim Luzzato
M”Q ….. Moses Cordovero
S”(A)(B) Shaar (a), Shaar (b) u ki yotza bahem
SH”Q … Sefer Shaar ha-Haqdumot
SM”R….. Sefer Shaar Mamrei Rashbi
SOH”G…. Sefer Shaar ha-Gilgulim
SOH”M…. Sefer Shaar ha-Matzot
SOH”P … Sefer Shaar ha-Pesukim
SOH”Q … Sefer Shaarei Qadusha
TCH”R … Tanhuma Raba
T”T … Tiferet

i am sorry to say that the time has come when the militia no longer have any moral right to expect loyalty against 404

You want to know what my headline means? It means I counsel the inhabitants of the Donbass as Jesus counselled his disciples, to “make themselves friends from the leaven of unrighteousness,” cos the righteous ain’t gonna help any of them. Yes, I counsel them to liquidate the rebellion, to sell it out, to cross over to the ukrop side, to make a deal, to save their own lives; to try not to betray anyone still fighting, but to agree to make it clear to them that they are wasting their lives and inviting death under torture for no reason except patriotic frustration and useless hatred, and such useless haters will end up punishing themselves alone. Think about that – RB

Local sentiment, from the network

One can only take just so much. Basurin infuriates us daily with his:

The situation in the Republic remains tense… We were fired on, we have so many dead and we have so much destroyed, but we, red DEER, ON PROVOCATION NOT give in!… Bla-bla-bla

Of course we are getting sick of all this nonsense to listen to every day. Especially enraged by solid daily broadcasts of cultural events in the center of Donetsk. The other day, Stronghold aired the program, “good news” it’s called – it showed the opening of the store brand for women’s underwear. Everything was there – naked girls, champagne, chocolate fountains, disco… seizures I was a bitch down and out, every day from the cellars of Petrovka, Putilovka, Kiev (districts in Donetsk – RB), Gorlovka etc, comes out, and we have GOOD NEWS – WE SELL PANTIES BRAND…….BRAND BUGGERS… THAT’S NOT A WORD. FOR THE CELEBRATION OF MINER’S DAY, WE HAVE ALLOCATED 24 MILLION. AND WE ARE 2 MONTHS WITHOUT PAY. Yesterday gave 2,500 rubles, I think that would not die till Monday.. Actually all the motherfuckers in the course debatability with the Ukra. So much of our put…

Therefore, the forthcoming referendum will be another important step in the integration of Donbass to Russia…

Well, who do you want to cheat again? Who are you again telling that “sacrifices are not in vain”? Any fool in the Donbass can see that no one is going to issue Russian passports here. It is the fruit of a sick imagination. For Moscow, they could make it easier even for refugees who are on the territory of Russia, to stay and make dual citizenship. What are you talking about, gentlemen?! The Kremlin is not going to attach the Donbass, and will continue to push the legs in accordance with the Minsk agreement. It consistently declares and destroys its own credibility, effusively praising the success of the decommissioning of weapons, which is an incredible way to deal with the Voentorg. It is very pleasing to Donetsk children.

If Russia would have liked to add and issue passports, it would have done it during the night of May 12 2014, when it was absolutely clear that the region confirmed the results of the Crimean referendum. Only, the Donbass did it under the regime of executions, not under the protection of the “green men”, ie the Russian military. And if there are no victims, who the hell are the “sacrifices” which are supposedly “not in vain”? Has Chalenko completely lost his sense of reality in the face of all the Moscow sausage? What fault did the Donetsk and Lugansk children commit in the eyes of Moscow? And how do they differ from the Crimean children? Or maybe Chalenko forgot that May 18 was assigned to the second phase of the referendum on annexation of the republics of Donbass to the Russian Federation? We have just heard in response? Fuck you, guys, you are absolutely not Russian but Ukra, bitch! Because the Swiss owner came and popularly explained that his masters want war in all of Ukraine, not just in parts of it. Then they would take parts (Galicia and Volhynia), but used to take all. That, in fact, do not really matter the yelps of the Kremlin..

You know, what is this crap about the referendum that was to be done every day until the Kremlin is zabotiatsa and Lavrov “deeply concerned”? And again to mess with the brains of the people of Novorossiya, and so they went for elections in October according to Ukrainian law. And that’s when you guys are all doomed! You’ve agreed to live under the Ukrainian laws? You’ve agreed. So what is now the use of calling on Russia? You do want. Yourself, all by yourself! Pistoia back under Waltzman and join wholesale and retail. Well, no, we, of course, the box will show how the damned “partners” destroy the Russian population. But it would be a different story. Surrender, don’t you see? Have you forgotten what you promised in May 2014? That you promised the recognition of the Republic as soon as we agreed to the nominations of Zakharchenko and Plotnitsky? But your promises of passports and referendum, will be the final nail in the independence of the republics, when they sink under ukropsky oppression.

By the way, why the fuck are credibility always forget about that part of the Donbass, the Kremlin and their puppets with his master’s shoulder wrote in Minsk fennel and Pindos? Slavyansk, Ukraine, Mariupol, Rubezhnoye, Krasny Liman? Again with memory problems? Oh, they’re not monitored by VSN… What, so when the Nazis took Odessa, Kiev and Minsk, Stalin immediately rang up Fritz for a deal? ‘Control commissions’ are a copout. And unsubscribe documented in Minsk was the fuck? Ali passports to Russian Slavyansk to give to ukropsky roadblocks? Clowns, blah… Only the tears that flow from your circus have become too much.

dd2bc3099e1984d5618aaa1cfc4c689c_0_700_0

LuganskInform, Aug 29 — Lugansk fair “Entrepreneur of the LNR” today, on the eve of Miners’ Day, was held in Stakhanov Ukraine, Krasnodon and Alchevsk. They were organized by the public movement “Lugansk Economic Union” (OD “LES”), the Ministry of economic development and trade of the LNR, the heads of goradministratsii Stakhanov, Krasnodon and Alchevsk. In trade fairs attended company-producers of the Republic, private entrepreneurs, representatives of small and average business, the agro-industrial complex from all the territories of the LC. The head of the Executive Committee OD “LES”, Deputy of the National Council Oleg Akimov, said:

Attack on Stakhanov railcar tonight is another provocation from the Ukrainian side. Moreover, it is deliberate provocation, contrary to the Minsk agreements. But Ukraine will not be able to prevent the large-scale celebrations on the eve of a very important date – Miners’ Day in the LNR, and the 80th anniversary of the Stakhanovite movement!

In Stakhanov, festive fair was visited by over 8,000 people; in Alchevsk, 10,000 inhabitants; and in Krasnodon more than 8,000. The Minister of economic development and trade LNR, Elena Kostenko, said:

We did everything to organize the party people. From the reviews, we did it. At fairs in each city was a wide range of meat and sausage products, dairy products, cheeses, animal and vegetable oils, alcoholic beverages, vegetables and fruits, industrial and other goods. Today the prices of goods were reduced by from 5% to 50%, which allows residents of the Republic on the eve of Miners’ Day to buy everything they need at affordable prices.

imgluginfo_6669401_18600533

LuganskInform, Aug 29 — Lugansk Festive concert dedicated to Miners’ Day, was held today in the capital park, named after the Heroes of the Great Patriotic War. About it from a place of events the correspondent of LuganskInform. The program was opened leading teams Lugansk Palace of Culture. The favorite part of the Lugansk gave folk choir of veterans, folk song “Native songs”, the folk circus “Spring”, model ensembles of ballroom dance “Fiesta” and pop dance Katusha, and kids vocal group “Allsorts”. The Director of the Festival, Tatiana Litman, said:

This holiday for all of us is very important, because we can all relate to the mining work, in every family there are members of the profession. We always felt large and close-knit miner’s family of Donbass.

The second part of the programme was made by the soloists and the Symphony Orchestra of Lugansk Philharmonic.

LuganskInform, Aug 29 — Lugansk colors fireworks bloomed today sultry anthracite sky Lugansk in honor of Miners’ Day. Thousands of citizens and guests of the capital was observed within ten minutes after the fireworks were stained the evening sky in the colors of one of the main holidays of the Lugansk region, the birthplace of the Stakhanovite movement, the 80th anniversary of which is being celebrated these days. Colorful fiery extravaganza was the culmination of the celebration of two milestone dates in the life of the region. Citizens of applause and shouts of joy salute welcomed the spectacular display in the sky because of the theater’s name .. fantastic colors and take in all over the city centre. For the capital of the Republic, which were not familiar fireworks and fire “the arrivals” sent by the Kyiv security forces a deadly “gift”, a truly peaceful and fireworks became the first after the celebration of victory day on May 9. The salute “applauded” and alarmed by the tears of fireworks signaling parked in the centre car. Zorya watched festive colors not only in Theatre and other areas of Metropolitan areas. Hundreds of people enthusiastically filmed colorful sky on their “mobiles” from the coffee shops windows and balconies.

Today Donetsk celebrates the city day and Miners’ Day, deservedly receiving the congratulations and best wishes of all for whom it now is a symbol of courage and struggle. But amid the unprecedented feat of residents of the capital of Donbass and its defenders is especially serious resentment and shame at their home town… I never thought that someday this moment will come, but I have no more either the strength or the desire to engage in self-deception. Six months ago I was ready to scratch out the eyes of anyone who merely stuttered, “Odessa surrendered.” Now I’m forced to admit that all this goes. My city is on the brink. A little more and I shall humbly lower my hands and sink my head into my shoulders, vainly would put myself at the mercy of newcomers to raguly and meekly submit to put over me the gauleiters. There are many reasons to try to justify the submission with which Odessa is on the path “banderitas”. The Russians did not come, and the militia on the tanks did not get, and tragedy in the house of trade unions for a long time have entered into a state of shock, and SBU is not asleep, and most of those who could lead the resistance are now either in jail or on the run…

But most importantly, what we are afraid to admit. For too many, place seat defines a point of view. When you stumble on the network at the picture of the man who yesterday beat his fist in the chest and shouting that he is Russian to the bone, and today makes a selfie with Poroshenko on the background of the Duke, we understand that one of our desires is not enough to change the situation. You can save only one who wants to be saved. To pull out of the swamp, those who are cozy and comfortable there, is absolutely pointless, in my opinion. The maximum that can be achieved is to peripateticise and get caught up. Many can throw in their slippers (express their intimate prejudices – RB) and say that the city has resistance, but the calls not to give up I read exclusively on Facebook for a year, as gone to Russia of compatriots living abroad, and trolling the local authorities is no longer initiated by the locals. Yes, you can threaten the life of a police officer, politely, and even leave on the road a “corpse” stuffed with rags, as happened yesterday, but it is unlikely that such methods can be used to return the Odessa which we lost… We didn’t have time to hope for a miracle and wait for outside help. A little more, and get into the beloved city, and painfully dear childhood friend, can only be one way… In a dream…

http://news-front.info/2015/08/29/prosti-lyubimyj-gorod-yuliya-vityazeva/

just in case you may be inclining to the theory that perhaps the jews really are a superior people, wise and free, i bring you yet again igor “benny” kolomoisky

German media: Kolomoisky fled to Pindostan with money from IMF tranche
TopNews.ru, Aug 29 2015

7f8d1e37_1Deep gaze, absolutely psychotic – RB

Ukrainian oligarch, former Governor of Dnepropetrovsk region Igor Kolomoisky has been enriched by the IMF’s financial support directed to the development of the economy of Ukraine, reported RIA Novosti with reference to the German newspaper Deutsche Wirtschafts Nachrichten. The author of the article noted that the IMF, in theory, was supposed to monitor the distribution of funds provided to Ukraine in the amount of $17b. These funds were intended to go on the stabilization of the economy. Meanwhile, the author reports that 40% of the total amount of financial aid to the country then demanded PrivatBank, owned by Igor Kolomoisky. In the end, despite the efforts of international creditors, the economic situation in Ukraine has gotten worse, and almost $2b from the initial tranche of the IMF in the amount of $4.5b disappeared “down a black hole.” In addition, attention is drawn to the investigation carried out by the Ukrainian anti-corruption project “Our dime” (“Our money”), which found that the money provided by the IMF was smuggled abroad through offshore companies with accounts at PrivatBank Cyprus. The author explains:

Forty-two Ukrainian companies, owned by offshore companies abroad, took PrivatBank loans for $1.8b. They ordered goods from six foreign manufacturers. The funds were transferred to the accounts of the sellers, who “randomly” appeared at the branch of “PrivatBank” in Cyprus. The ordered goods were to serve as collateral for the loan from the Bank, but the foreign manufacturers breached the contract and nothing was sent. All 42 of the companies filed a lawsuit in Dnipropetrovsk court, seeking the return of the money and cancellation of the loan deal with PrivatBank. The court held that the foreign companies must return the paid amount, but the loan agreements will remain in force.

The transaction to transfer the $1.8b was illegal, but the Ukrainian government can’t get to Igor Kolomoisky, who is now in Pindostan. Before he got into conflict with Poroshenko, Kolomoisky had managed to ingratiate himself with the authorities in Kiev by means of the financing of paramilitary battalions that participated in the fighting in the east of the country. After that, the oligarch tried to join in the struggle for power in the country by raiding energy companies “Ukrnafta” and “Ukrtransnafta”, but he failed and was dismissed from the post of Governor of the Dnipropetrovsk region. According to the Director of the Kennan Institute, Matthew Rojansky, abandonment of the attempts by Kolomoisky to capture the enterprises was part of his agreement with Pindostan, according to which he ceded control of the region and its enterprises, and in return was removed from the Pindo “blacklist” and allowed to enter the territory of Pindostan. We will remind, “PrivatBank” is controlled by Kolomoisky, whose fortune is estimated at $1.24b by LifeNews. He manages (sic – RB) multiple companies in the fields of energy, media, transportation, the chemical industry, metallurgy and finance, including PrivatBank.

i think we are moving into the final stages of the fiendish global ZOG plan, whereby all pindosi money essentially evaporates, and reappears in a specially-made vault beneath the so-called temple mount in jayloomia

Obama’s Sanctions Chief to Defend Iran Accord in Israel
Julie Hirschfeld Davis, NYT, Aug 27 2015

WASHINGTON — Obama’s sanctions chief will arrive in Israel on Friday to defend the nuclear containment deal with Iran and try to reassure a government and public deeply opposed to the accord that Pindostan is still prepared to inflict severe financial penalties on Tehran for its sponsorship of terrorism and support for military proxies. The Obama aide, Adam Szubin, the top Treasury Dept official who helped negotiate the deal, will meet with Israeli government officials and foreign policy experts to make his case during a three-day trip, administration officials announced on Thursday. It is part of Obama’s full-throated effort to build support for the agreement, which faces a vote of disapproval in Congress within weeks. Szubin is scheduled to land in Tel Aviv a few hours before the president addresses Pindo Jews about the deal in a live webcast, the same forum Netanyahu of Israel used last month to denounce the agreement. A central task for Szubin will be to defuse the argument made by Netanyahu and other opponents that the deal will provide a financial windfall for the worst actors in a government that openly calls for the destruction of Israel. Szubin said:

I plan to focus on the JCPOA, but also on Treasury’s continued efforts to target Iran’s malign activities. The talks will focus on how USraeli intelligence and security officials can better contain Iranian-backed groups like Hezbollah, as well as the IRGC and its paramilitary Quds force. Intensifying those sanctions and ensuring that they bite ever deeper is a core part of my mission.

Szubin, who requested the meetings, plans to sit down with senior Israeli officials, including Dore Gold, the director general of the Ministry of Foreign Affairs; Yossi Cohen, Netanyahu’s national security adviser; and Yuval Steinitz, the energy minister, who has been a leading spokesman against the Iran deal. Szubin will also convene a round-table discussion with members of several think-tanks propaganda mills based in the Middle East, an effort to shape opinions of the deal in a country where the public is overwhelmingly opposed to it. The meetings will focus on the complex terms of the accord, including which individuals and groups will receive sanctions relief and when, and how Treasury plans to enforce the penalties that will remain in place under the deal. Szubin said he would tell the Israelis:

We plan to enforce them with all the toughness that people have come to expect from the Pindo Treasury.

Foes of the agreement have seized on the sanctions relief as a major shortcoming, arguing that some of Iran’s most dangerous individuals and groups will benefit financially from the deal. Under the accord, Maj-Gen Qassim Suleimani, the head of the Quds force, would be removed in eight years from the UN and EU lists of individuals and entities subject to sanctions. However, he would remain on the Pindosi list, where Treasury officials placed him in 2011 after the Obama administration accused him of involvement in the imaginary Mall restaurant assassination plot to kill Adel al-Jubeir, a former Saudi ambassador in Washington who is now Saudi Arabia’s foreign minister. The Treasury Dept has also subjected him to sanctions for his role in supporting Assad in Syria and for the Quds force’s support for the Taliban and other militant groups. Szubin said:

General Suleimani and others who remain under sanctions by Treasury will still effectively be cut off from global financial activity once the UN and EU sanctions are removed, because no bank will be likely to risk being frozen out of the Pindosi banking system by doing business with them. That is an extremely powerful deterrent, so I don’t expect that these individuals are going to find their way back into the international financial system.

you see how the traditional concept of war has been overtaken by this endless mediatic frenzy whereby the USAF bombs someone for making a youtube video

CENTCOM confirms ISIS ‘computer expert’ killed in airstrike
Reuters, Aug 28 2015

WASHINGTON – A CENTCOM spokesman confirmed on Friday that a British hacker who was one of ISIS’ top computer experts and active in encouraging people abroad to carry out ‘lone wolf’ attacks was killed in Syria by a USAF airstrike. Junaid Hussain of Birmingham, England, was killed on Aug 24 by a strike on Raqqah, said USAF Col Pat Ryder, a spokesman for CENTCOM. Hussain was responsible for releasing personal information of around 1,300 Pindosi military and government employees in recent weeks, and “sought to encourage” attacks against them, Pindo officials said. One official said Hussain had also been linked to the release of the names, addresses and photos of 100 Pindo service-members on an ISIS website in March. Another official said that Washington had evidence that Hussain was in contact with two men who were shot dead when they tried to attack a “Draw Mohammed” cartoon contest in Garland, Texas, in early May. ISIS claimed in a radio message after the shooting that the two men were “brothers” connected to the group.

The attack on Hussain was the second killing of a senior ISIS figure by Pindo forces in the last 10 days. ISIS’ second-in-command (sic! – RB) was killed in a USAF strike near Mosul on Aug 18. The strike that killed Hussain was among the first directed specifically at an individual involved mainly in ISIS’ extensive cyber and social media campaigns. But Pindo and Euro officials stressed that Hussain had also played a larger operational role within ISIS, helping target attacks, recruiting and logistics. Ryder said:

This individual was very dangerous. He had significant technical skills, and he expressed a strong desire to kill Pindosis, and recruit others to kill Pindosis. He was involved in actively recruiting ISIL sympathizers in the west to carry out ‘lone wolf’-style attacks.

Pindo officials said ISIS’ efforts at hacking into computer systems have largely been quite primitive. But its use of social media to promote its cause and recruit and inspire foreign fighters to join it in Syria or carry out attacks in their own countries has been effective. Hussain left Britain to join ISIS some time in the last two years. He was jailed in Britain in 2012 for hacking ex-PM Blair’s address book from an account maintained by a Blair adviser.